ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สืบสาย กฤษณะพันธุ์

รศ.นพ. สืบสาย กฤษณะพันธุ์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

OPD:MED

อายุรกรรมทั่วไป - โรคติดเชื้อ

2539 หนังสืออนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ / ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2526 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
2522 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

2545 - ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2537-2545 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
2537 รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2526 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.