ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

พญ. วีรวดี ธรรมธาดา

พญ. วีรวดี ธรรมธาดา

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Skin & Dermatology

เวชปฏิบัติทั่วไป - ตจวิทยา(ผิวหนังและความงาม)

2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2560 โรงพยาบาลยันฮี
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.