ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

GI Clinic

อายุรกรรมทั่วไป - โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

2538 Certificate Clinical Fellow in Hepatology and Endoscopy, The University of Texas-Houston Medical School, USA.
2536-2537 Certificate Clinical Fellow in Hepatology, King’s College School of Medicine and Dentistry, London, UK.
2532 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
2528 แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

:

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา ปี พ.ศ.2547
Director of NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology.
President Thai Association for the Study of the Liver (2554-2555)
Vice President for APDW, 2555.
Vice Chairman for Ethic and Executive Council member of APASL.
Associate Professor of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand.
เบอร์โทรศัพท์ 074-272800 - 1150
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.