Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

 • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract)

  วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้การ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันทำได้เร็วที่สุด ให้ทันช่วงเวลานาทีทอง

  readmore
 • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

  เป็นการตรวจเพื่อประเมินหน้าที่ของสมองที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ด้านสติปัญญา สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น

  readmore
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)

  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ต่างจากการตรวจ X-ray หรือการตรวจ CT scan และการตรวจ MRI คือ เครื่องมือดังกล่าวเป็นการตรวจทางกายภาพ แต่การตรวจ EEG เป็นการบันทึกประจุไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ ของสมองผ่านออกมาถึงกะโหลกศีรษะมายังเครื่องมือตรวจ EEG ในลักษณะรูปคลื่น, ความถี่, และความสูงต่ำของคลื่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด สามารถจะทำได้แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด

  readmore
12
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.