Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

25Jun
2016

การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (CT Brain)

เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan ใช้ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน

 เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan ใช้ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน เพื่อแยกระหว่างสมองขาดเลือด หรือเลือดออกในสมอง เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการทำสั้น ประมาณ 15 นาทีนอกจากนั้นยังใช้ตรวจหาพยาธิสภาพอื่นๆ ในสมองได้ 
ข้อดี
เป็นการตรวจที่สามารถเน้นรายละเอียดกระดูกของ กะโหลก  และสามารถเห็นเลือดออกในสมองได้ดี
สามารถตรวจได้รวดเร็ว  หากคนไข้ที่ไม่ร่วมมือในการตรวจ เช่น เด็กเล็กก็สามารถตรวจได้   
ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่สูงมากนัก   
ข้อเสีย
คนไข้ต้องได้รับรังสี X-Ray จากการตรวจ 
บางครั้งจะเห็นรายละเอียดของเนื้อสมองในบางบริเวณได้ไม่ชัดเจนนัก 
คนไข้ที่แพ้อาหารทะเล  อาจไม่สามารถทำการฉีดสารทึบรังสี (Contrast Media) เพื่อตรวจ CT ได้
 

Share With your friends

knowledge interesting

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.