Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

25Jun
2016

การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRA Brain)

เป็นการตรวจเส้นเลือดภายในสมองด้วยเครื่อง MRI ซึ่งการตรวจ MRA เป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี

 เป็นการตรวจเส้นเลือดภายในสมองด้วยเครื่อง MRI ซึ่งการตรวจ MRA เป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆ ในเส้นเลือดสมอง เช่น เส้นเลือดสมองตีบ, เนื้อสมองตาย, เส้นเลือดสมองแตก เป็นต้น

ข้อดี 
มีความปลอดภัยสูง
ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆทั้งก่อนและหลังการตรวจ คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ 
การตรวจ MRA ของสมองสามารถทำเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้ #MRA ช่วยในการวินิจฉัย โรคเส้นเลือดโป่งพอง
ข้อเสีย
เวลาในการตรวจค่อนข้างนาน  เด็กเล็กๆ  อาจไม่สามารถอยู่นิ่งๆ นานๆ ได้ 
หมายเหตุ 
ผู้รับการตรวจสมองด้วย MRA จะต้องฉีดสารทึบรังสี หรือ Contrast Media ทุกราย

Share With your friends

knowledge interesting

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.