Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

03Mar
2020

ผลลัพธ์ในการรักษาโรคหัวใจ

14 ปีที่ผ่านมา กับประสบการณ์ที่มากกว่าการรักษา โดยบุคคลากรชำนาญการด้านโรคหัวใจShare With your friends

knowledge interesting

  • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

  • ผ่าตัดรักษา "รูรั่วในผนังหัวใจ"

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.