สาระสุขภาพ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ Electromyography(EMG)

  เป็นการตรวจการนำกระแสประสาทของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อว่ามีการนำกระแสไฟฟ้าปกติหรือไม่ ซึ่งหากผิดปกติจะช่วยในการบอกว่ามีพยาธิสภาพที่ส่วนดังกล่าวได้

  อ่านต่อ
 • การตรวจหลอดเลือดคอและสมองโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Carotid Duplex Ultrasonogram)

  เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (Carotid Artery) ที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่วนหน้า และ ตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลัง (Vertebral Artery) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง รวมทั้งตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมันเกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถวัดขนาดของ Plaque ได้ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้น

  อ่านต่อ
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI Brain)

  เป็นการตรวจเส้นเลือดภายในสมองด้วยเครื่อง MRI ซึ่งการตรวจ MRI เป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี

  อ่านต่อ
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (CT Brain)

  เป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง CT Scan ใช้ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน

  อ่านต่อ
12
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy