สาระสุขภาพ

27Jun
2016

การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

เป็นการตรวจเพื่อประเมินหน้าที่ของสมองที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ด้านสติปัญญา สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น

เป็นการตรวจเพื่อประเมินหน้าที่ของสมองที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ด้านสติปัญญา สำหรับขั้นตอนการตรวจนั้น ผู้ป่วยจะถูกประเมินโดยนักจิตวิทยาผ่านการทำแบบสอบถามที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งแบบทดสอบคัดกรองเบื้องต้น (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) และแบบทดสอบอย่างละเอียดในเชิงลึก (อาจใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) ซึ่งจะทำให้แพทย์ได้ทราบความสามารถของสมองด้านต่างๆ เช่น ด้านความจำ การใช้ภาษา การรับรู้ทิศทาง การตัดสินใจ การคำนวณ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวินิจฉัยและการติดตามการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ เช่น ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • "BEFAST STROKE" อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Trac)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy