สาระสุขภาพ

11May
2017

โรคตับอักเสบรุงแรงจากแอลกอฮอล์

โรคตับอักเสบรุงแรงจากแอลกอฮอล์ เป็นโรคที่ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบ เรื้อรังจนน่าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรง ตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ

โรคตับอักเสบรุนแรงจากแอลกอฮอล์ 

โรคตับจากแอลกอฮอล์ (alcoholic liver disease ALD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยพบว่าแอลกอฮอล์ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบเรื้อรังจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง เช่น ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ1-6 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและยังทำให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังเห็นได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปีพ.ศ. 2554 ที่พบว่าในทุก 100 คนของประชากรโลกที่เสียชีวิตนั้น 4 คนจะเสียชีวิตด้วยโรคตับจากแอลกอฮอล์(liver-related mortality from alcohol)  

ความเสี่ยงที่ทำให้เกิด "ภาวะตับอักรุนแรงเสบจากแอลกอฮอล์"

- ดื่มมานาน (การดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีด้วย ปริมาณตั้งแต่ 20-30 กรัมต่อวันในเพศหญิง หรือ 40-50 กรัมต่อวันในเพศชาย สามารถก่อให้เกิดภาวะตับแข็งได้)
- ดื่มในปริมาณสูง (การดื่มแอลกอฮอล์ที่ต่อเนื่องเพียงแค่ 2 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดไขมันพอกตับ) 
- ดื่มตอนท้องว่าง ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดสารอาหารหรืออ้วนเกินไป มีโรคตับชนิดอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น ไวรัสตับอักเสบบี(HBV), ตับอักเสบซี(HCV), สูบบุหรี่, ติดเชื้อเอชไอวี(HIV)
เป็นเพศหญิงหรือมีพันธุกรรมที่เอื้อหนุน ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์(ALD)
 
ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • คำแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบจากไวรัสบี (Viral Hepatitis B)

  • โรคลำไส้แปรปรวน: อาการ หลักการวินิจฉัย และแนวทางการรักษา

  • โรคกรดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.