สาระสุขภาพ

04May
2016

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ (Early Intervention Program)

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ เป็นกิจกรรม หรือโปรแกรมที่จัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็กวัยเรียน

โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ
(Early Intervention Program)

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ คืออะไร

       โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ เป็นกิจกรรม หรือโปรแกรมที่จัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านต่างๆ รอบด้าน โดยผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว การเข้าสังคม การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาดังกล่าว และในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย และเพื่อให้เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพของตนเอง

โดยโปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ จะจัดกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านอารมณ์และสังคมและด้านการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งกิจกรรมในโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการนั้นจะจัดขึ้นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยสร้างเป็นโปรแกรมรายบุคคลให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ครอบครัว ผู้เลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของเด็ก

หลักการในการกระตุ้นพัฒนาการ

1. เด็กต้องได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการก่อนว่าอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น  และจุดที่ต้องส่งเสริมอะไรบ้างเพื่อจัดโปรแกรมให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนและครอบครัว
2. จัดโปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล ให้สอดคล้องกับจุดเด่นที่เด็กสามารถทำได้ดี และปัญหาของเด็ก รวมถึงพื้นฐานทางอารมณ์ และสภาพแวดล้อมของเด็กและครอบครัว
3. บิดามารดาเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการ เนื่องจากเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกระตุ้นพัฒนาการลูกเองได้ และลดความกังวล ความเครียดของครอบครัว

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • จัดการความเครียด ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า

  • แอลดี (ความบกพร่องทางการเรียนรู้)

  • ออทิสติก สเปคตรัม (Autism Spectrum Disorder)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy