สาระสุขภาพ

04May
2016

แอลดี (ความบกพร่องทางการเรียนรู้)

LD หรือ Learning Disabilities คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องในการรับรู้ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำนวณ ซึ่งไม่ใช่ความบกพร่องทางสติปัญญา และไม่ได้เกิดจากการถูกละเลย ไม่ใส่ใจ ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาส หรือพิการ เช่น ตาบอด แขนขาพิการ เป็นต้น และความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังคงมีอยู่แม้จะได้รับการบำบัดแล้วอย่างต่ำ 6 เดือนก็ตาม โดยความบกพร่องทางการเรียนมี 3 ด้าน

ทำความรู้จักกับเด็กแอลดี 
  
LD หรือ Learning Disabilities คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องในการรับรู้ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำนวณ ซึ่งไม่ใช่ความบกพร่องทางสติปัญญา และไม่ได้เกิดจากการถูกละเลย ไม่ใส่ใจ ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาส หรือพิการ เช่น ตาบอด แขนขาพิการ เป็นต้น และความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังคงมีอยู่แม้จะได้รับการบำบัดแล้วอย่างต่ำ 6 เดือนก็ตาม  โดยความบกพร่องทางการเรียนมี 3 ด้าน ดังนี้

1.    ความบกพร่องด้านการอ่าน
เด็กมีความบกพร่องในการจำพยัญชนะ สระ อ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านหนังสือได้ไม่สมกับวัย อ่านสะกดไม่ถูก อ่านตกหล่นไม่ครบถ้วน  หรืออ่านตะกุกตะกัก เป็นต้น
2.    ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ
เด็กมีความบกพร่องในการเขียน  เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  เขียนและสะกดคำผิด เขียนตกหล่น สลับตำแหน่ง และยังอาจรวมถึงไม่สามารถเรียบเรียงภาษาเขียนออกมาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความหมาย เป็นต้น
3.    ความบกพร่องด้านการคำนวณ
เด็กมีความบกพร่องด้านการคำนวณ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข จำนวน และความเชื่อมโยงของจำนวน  การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการคำนวณ ทำให้ไม่สามารถคิดคำตอบจากหลักและขั้นตอนการบวก ลบ คูณ หาร ได้ เป็นต้น
* เกณฑ์การวินิจฉัย DSM V

แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
1.    การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิสั้น ปัญหาการพูดและการสื่อสาร ปัญหาการทำงานประสานกันระหว่างตา กล้ามเนื้อมือ-ขา หรือปัญหาทางด้านพฤติกรรมและจิตใจที่อาจเกิดตามมาทีหลัง เช่น เครียด ซึมเศร้า ต่อต้าน ก้าวร้าว เป็นต้น
2.    การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา
วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized Educational Program) และใช้สื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบการเรียนการสอน เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน อาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย หรือเด็กที่มีปัญหาด้านการคำนวณ อาจใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วย เป็นต้น รวมถึงปรับวิธีการประเมินผลการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเด็ก
3.    การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัว
ให้ความรู้ความเข้าใจ และคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าภาวะที่เกิดขึ้นเป็นภาวะบกพร่องที่ต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดการตำหนิติเตียนเด็ก และลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองและครอบครัว

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • จัดการความเครียด ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า

  • ออทิสติก สเปคตรัม (Autism Spectrum Disorder)

  • โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ (Early Intervention Program)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy