สาระสุขภาพ

27May
2019

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ปตท สผ (PTTEP)

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ปตท สผ (PTTEP)

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ปตท สผ

-งดน้ำงดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-12 ชั่วโมง

-พักผ่อนให้เพียงพอ

-หากมีอาการเจ็บป่วย ควรรับการรักษาให้หายก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

-กรณีที่มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ให้นำยาประจำตัวมาด้วย

-กรณ๊ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ หากติดตามอาการอยู่ ควรนำประวัติการรักษาพร้อมใบรองแพทย์มาด้วย

-กรณีมีตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง 12 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจ และหากมีอาการเป็นหวัด/คัดจมูก/หูอื้อ/หูอักเสบ ควรรับการรักษาให้หายก่อนมารับการตรวจ

-กรณีมีตรวจสมรรถภาพการมองเห็น(ตรวจตาอาชีวอนามัย) ผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องสายตา กรุณานำแว่นตามาด้วย

 

แพทย์แต่งตั้ง 

 
นพ.อังกูร  นพคุณภูษิต 
(ออกตรวจ วันอังคาร-เสาร์) 


นพ.ณัฐวุฒิ  อ้อยศรีสกุล
(ออกตรวจ วันจันทร์-พฤหัสบดี)

  

พญ.กันต์ฤทัย  ตั้งสุรเสฎฐ์
(ออกตรวจ วันอาทิตย์-พฤหัสบดี)

พญ.ศศิพร  ตรีรัตน์พันธ์
(ออกตรวจ วันอาทิตย์) 

 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Seafarer Malaysia

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Seafarer

  • การเตรียมตัวตรวจสุขภาพนักงานบริษัทปิโตนาส(PETRONAS)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy