สาระสุขภาพ

27Apr
2023

“ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร”

“ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร” คำแนะนำในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล จะแบ่งตามกลุ่มอายุ ,เพศ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ “ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร”

หัวใจหลัก 3 ข้อในการมีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนวัยอันควร ได้แก่ ตรวจคัดกรอง ป้องกัน และรีบรักษา  ซึ่งการตรวจสุขภาพก็เป็นการตรวจคัดกรองและเป็นหนึ่งในหัวใจของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน การตรวจสุขภาพโดยทั่วไปควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ แนะนำให้ตรวจปีละ 1 ครั้ง ส่วนคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาจจะแนะนำให้ตรวจสุขภาพมากกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และอาจจะต้องมีการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มเติมอีกต่อไป 

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล จะแบ่งตามกลุ่มอายุ ,เพศ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยมีคำแนะนำทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นต้นไป ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ร่วมกับมีญาติสายตรง เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง  ,หลอดเลือดหัวใจ ,หลอดเลือดสมอง ,โรคไต หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเลือดธาลัสซีเมีย เป็นต้น
3. กลุ่มบุคคลที่มีความผิดปกติต่างๆ (ไม่ว่าช่วงอายุใด) เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ กินจุ หิวง่าย ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ใจสั่น เหนื่อยง่ายมากกว่าปกติ ปวดข้อไม่ทราบสาเหตุ โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตรวจหาสาเหตุความผิดปกติภายใต้คำแนะนำของแพทย์

ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ มลภาวะ ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพแบบใหม่ๆที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน โดยพาะอย่างยิ่งการระบาดครั้งใหญ่ของโรคไวรัสโควิด 19 เมื่อปลายปี 2562 ทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางสุขภาพที่ก้าวหน้า เช่น อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ (Health wearable device) ,นาฬิกาข้อวัดการเต้นของหัวใจ (smart watch) ,การแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ,การแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) และการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic medicine) หรือการตรวจทางด้านพันธุกรรม เป็นต้น

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกมีกระแสแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle modification) ร่วมกับการใช้สารอาหาร, อาหารเสริม,การปรับสมดุลฮอร์โมน และการใช้สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (preventive medicine) จะมีความสำคัญมากขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและรับมือการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ไม่อาจทำนายได้  

โดยสรุปแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ซึ่งควรมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ภายหลังการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 มีกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย โรคอุบัติใหม่ในอนาคต และความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle modification) ร่วมกับการใช้สารอาหาร, อาหารเสริม,การปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆ เพื่อปรับสมดุลร่างกาย นำมาใช้ในการป้องกันก่อนเกิดโรค ซึ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (preventive medicine) จะมีความสำคัญต่อสุขภาวะ (wellness) ของประชากรบนโลกใบนี้ต่อไปในอนาคต

ในตอนต่อไป EP.2 จะอธิบายเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (preventive medicine) ว่ามีความสำคัญต่อไปในอนาคตอย่างไรกันนะครับ 
 

บทความโดย นพ. วทัญญู เด่นปรีชาวงศ์ 
แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ของที่ระลึก ครบรอบ 26 ปี

  • ลดการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  • myHealthCare Services

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy