บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมุลทั่วไป
คลินิกอายุรกรรมโรคไตและศูนย์ไตเทียม เป็นหน่วยที่ให้การบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและนักโภชนากร ร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม รวมถึงมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง สามารถตอบสนองการบริการผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาทุกประเภททั้งของภาครัฐและเอกชน
 
หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์
1. ปัสสาวะเป็นเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อ
2. ปัสสาวะเป็นฟอง
3. ปัสสาวะบ่อย
4. ปัสสาวะออกน้อย
5. ปัสสาวะแสบขัดหรือขุ่น
6. ปวดหลัง
7. ตัวบวม แขน ขาบวม หนังตาบวมหลังตื่นนอนตอนเช้า
8. ความดันโลหิตสูง
9. โลหิตจาง
 
บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

คลินิกอายุรกรรมโรคไต
สามารถตรวจรักษาและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มีปัญหาดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกระยะ ทั้งระยะก่อนบำบัดทดแทนไตและผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หรือได้รับการฟอกไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; CAPD) และแบบใช้เครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis; APD)
2. ผู้ป่วยภายหลังได้รับการปลูกถ่ายไต
3. ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน
4. ผู้ป่วยไตอักเสบชนิดต่างๆ รวมถึงโรคไตอักเสบจากโรคเอส แอล อี (Systemic Lupus Erythematosus; SLE) 
5. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกลือแร่และภาวะกรด-ด่างในเลือดผิดปกติ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส เป็นต้น
6. โรคไตวายที่พบในโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตับ เป็นต้น
7. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยาก
8. โรคถุงน้ำในไต
9. ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของไตหรือผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ
10. โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียมได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพประจำปี 2556  (HA-HPH) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับรองสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ตรต.) ประจำปี 2558

ให้บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 10 เครื่องที่ศูนย์ไตเทียมและอีก 1 เครื่องที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งพร้อมให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต เช่น น้ำท่วมปอด ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (Continuous Renal Replacement Therapy; CRRT)

ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือด ผ่านมาตรฐานของ Association for the Advancement of Medical Instrumentation; AAMI 2011 เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จนได้น้ำบริสุทธิ์คุณภาพระดับ ultrapure สามารถรองรับการฟอกเลือดชนิด hemodiafiltration หรือ on-line hemofiltration หรือ on-line hemodiafiltration ได้ อีกทั้งศูนย์ไตเทียมตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ที่พร้อมจะช่วยแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างทันท่วงที 
 
 วันและเวลาทำการศูนย์ไตเทียม
ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ มี 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น. และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกอายุรกรรมโรคไต เปิดให้บริการ อังคาร 08.00 – 20.00 น.
พุธ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy