บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย พร้อมประสบการณ์การดูแล ส่งต่อ ผู้ป่วยจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ โดยใช้การขนส่งผู้ป่วย E-vac ซึ่งมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง 


 
อาชีวอนามัย (Occupational Health)
มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 

1. ส่งเสริมและป้องกัน 
- การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) 
ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk through Survey) เพื่อค้นหาอันตรายหรือสิ่งคุกคามสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ Risk management และออกแบบการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากงาน 

- การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) 
การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ประกอบด้วย
1.     การตรวจสุขภาพคนเรือ
บริการตรวจสุขภาพคนเรือ

              

            
 

        

    Seafarer    
    Seafarer Malaysia

2. การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination)
3. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-placement examination)
4. การตรวจสุขภาพตามระยะหรือการตรวจสุขภาพประจำปี (Periodic or Annually health examination)
5. การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination)
6. การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
7. การตรวจสุขภาพก่อนเกษียณ (Retirement examination)
สรุปรายงานผลของบริษัทและผลสุขภาพของบุคลากรในบริษัทในภาพรวมเพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นข้อมูล ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

- การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

- มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness)
- จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพ
- มีแผนรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินโดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญ

2. รักษา 
วินิจฉัยโรค และรักษาโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

3.ฟื้นฟู
- การประเมินการสูญเสีย
- การประเมินความพร้อมให้พนักงานก่อนกลับเข้าไปทำงาน ในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ( Return to work examination)
บริการต่างๆ
งานตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจประจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
การตรวจไปต่างประเทศ
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (Seafarer) และออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับทำงานกับบริษัท ปตท.สผ. โดยแพทย์แต่งตั้งของ ปตท.สผ. (PTTEP Approved Doctor ; PAD)
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับทำงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน Oil and Gas United Kingdom (OGUK)
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
ประเมินความเหมาะสมของสุขภาพและงานที่ทำ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง
จัดโปรแกรมและให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจทำงานลงที่อับอากาศ ตรวจ OFF SHORE
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป ตรวจขอใบรับรองแพทย์ใบขับขี่
ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด
ตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
รับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงาน
ให้บริการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจไปต่างประเทศ

        
การตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ 
ตรวจสุขภาพรายบุคคล
ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพเพื่อใบอนุญาตของสมาคมผู้สอนดำน้ำอาชีพ (Professional Association of diving Instructors ;PADI)
ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)
ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination) 
ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (exit examination)
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างประเทศ (อ้างอิงตามเอกสารของกรมจัดหางาน )
•  ตรวจสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ (อ้างอิงตามเอกสารของสถาบันการศึกษานั้นๆ)
•  ตรวจสุขภาพเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
การให้บริการรูปแบบอื่นๆ 
การเดินสำรวจเพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ (Walk through Survey Services)
ให้ความรู้และจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานกับบริษัทคู่สัญญา 
อบรมภาคปฏิบัติทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับพนักงานบริษัทคู่สัญญาด้านการกู้ชีพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือขอความช่วยเหลือ (BLS)
วิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท (Corporate Health Report)

Click เพื่อดูรายนามแพทย์และนัดหมายแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พ.ญ. กันต์ฤทัย ตั้งสุรเสฎฐ์

พ.ญ. กันต์ฤทัย ตั้งสุรเสฎฐ์

เวชปฏิบัติทั่วไป - อาชีวเวชศาสตร์

นพ. อังกูร นพคุณภูษิต

นพ. อังกูร นพคุณภูษิต

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

นพ. จิระวุฒิ กลับนวล

นพ. จิระวุฒิ กลับนวล

เวชปฏิบัติทั่วไป - อาชีวเวชศาสตร์

พญ. ฐิติมา จันทบุรี

พญ. ฐิติมา จันทบุรี

เวชปฏิบัติทั่วไป - อาชีวเวชศาสตร์

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

เรื่องไข่ๆ ที่ควรรู้

หมอถูกถามคำถามนี้อยู่บ่อยๆจากคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพ คนไข้มักจะบอกว่ากลัวมาก เดี๋ยวนี้ไม่กล้ากินไข่แล้ว เพราะกลัวคลอเรสเตอรอลจะสูง

สารอนุมูลอิสระ คือ ??

สารอนุมูลอิสระ ก่อโรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันสูง

Body Scan ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

Body Scan ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เป็นวิธีการใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเป็นการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition) จากการส่งผ่านไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำๆเข้าไปในร่างกาย แล้ววัดผลจากความต้านทานไฟฟ้าของเนื้อเยื่อต่างๆที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ 07.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์ 07.00 น. -16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.