บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกกุมารเวชกรรม ให้การดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์สาขาระบบประสาทและสมอง สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จิตแพทย์ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักโสตวิทยา ร่วมกันให้การดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป
การตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน
การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันเด็ก

การบริการฉีดวัคซีน
วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
การทดสอบเชาวน์ปัญญา
การทดสอบพัฒนาการเด็ก
การทดสอบภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
 
การบำบัดทางจิตวิทยา
จิตบำบัดรายบุคคล
พฤติกรรมบำบัด
การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (Psychological Counseling)
 
พัฒนาการเด็กและครอบครัว
โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน
ประเมินด้านพัฒนาการ สมาธิ อารมณ์ พฤติกรรมต่างๆ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พญ. สิริมา รัตนวัย

พญ. สิริมา รัตนวัย

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. วีรพร อัตศรัณย์

พญ. วีรพร อัตศรัณย์

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. ศรัณยา ชำนาญผล

พญ. ศรัณยา ชำนาญผล

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. สราญวรรณ เพชรพิศาล

พญ. สราญวรรณ เพชรพิศาล

กุมารเวชกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

พ.ญ. แคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ์

พ.ญ. แคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ์

กุมารเวชกรรม - พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

น.ส. เมธิรา อรุณลิ่มสวัสดิ์

น.ส. เมธิรา อรุณลิ่มสวัสดิ์

พญ. วรรณวิภา บรรณางกูร

พญ. วรรณวิภา บรรณางกูร

กุมารเวชกรรม - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

พญ. พิจิตรา บุญฑริกพรพันธุ์

พญ. พิจิตรา บุญฑริกพรพันธุ์

กุมารเวชกรรม - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

พญ. ตวงพร ไกรว่อง

พญ. ตวงพร ไกรว่อง

กุมารเวชกรรมทั่วไป

นพ. สิทธิเกียรติ สุชีวะกุล

นพ. สิทธิเกียรติ สุชีวะกุล

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. จิรา มีเสน

พญ. จิรา มีเสน

กุมารเวชกรรม - พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

เคล็ดลับส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวไกลสู่อนาคต

แนะนำวิธีการส่งเสริม EQ ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการมีความสุขและความสำเร็จ

คลินิกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 – 22.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.