บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
คลินิกกุมารเวชกรรม ให้การดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์สาขาระบบประสาทและสมอง สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จิตแพทย์ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักโสตวิทยา ร่วมกันให้การดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

บริการต่างๆ
บริการต่างๆ

การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป
การตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน
การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันเด็ก

การบริการฉีดวัคซีน
วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
การทดสอบเชาวน์ปัญญา
การทดสอบพัฒนาการเด็ก
การทดสอบภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
 
การบำบัดทางจิตวิทยา
จิตบำบัดรายบุคคล
พฤติกรรมบำบัด
การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (Psychological Counseling)
 
พัฒนาการเด็กและครอบครัว
โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน
ประเมินด้านพัฒนาการ สมาธิ อารมณ์ พฤติกรรมต่างๆ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พญ. สิริมา รัตนวัย

พญ. สิริมา รัตนวัย

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. วีรพร อัตศรัณย์

พญ. วีรพร อัตศรัณย์

กุมารเวชกรรมทั่วไป

รศ.นพ. ศักดา ภัทรภิญโญกุล

รศ.นพ. ศักดา ภัทรภิญโญกุล

ศัลยกรรมเด็ก

พญ. บุศวรรณ ถิระผลิกะ

พญ. บุศวรรณ ถิระผลิกะ

กุมารเวชกรรมทั่วไป

พญ. สราญวรรณ เพชรพิศาล

พญ. สราญวรรณ เพชรพิศาล

กุมารเวชกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

พ.ญ. แคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ์

พ.ญ. แคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ์

กุมารเวชกรรม - พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

พญ. วรรณวิภา บรรณางกูร

พญ. วรรณวิภา บรรณางกูร

กุมารเวชกรรม - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

พญ. พิจิตรา บุญฑริกพรพันธุ์

พญ. พิจิตรา บุญฑริกพรพันธุ์

กุมารเวชกรรม - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

พญ. ตวงพร ไกรว่อง

พญ. ตวงพร ไกรว่อง

กุมารเวชกรรมทั่วไป

นพ. สิทธิเกียรติ สุชีวะกุล

นพ. สิทธิเกียรติ สุชีวะกุล

กุมารเวชกรรมทั่วไป

ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

เคล็ดลับส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวไกลสู่อนาคต

แนะนำวิธีการส่งเสริม EQ ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการมีความสุขและความสำเร็จ

คลินิกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 – 20.00 น.
หยุดให้บริการชั่วคราวช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.