ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการขยายการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานให้กระจายไปสู่เมืองสำคัญในแต่ละภาคของประเทศ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 400 เตียง ก่อสร้างในพื้นที่ 9 ไร่ในเนื้อที่ 19 ไร่เศษ ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 12 ชั้น ขนาด 180 เตียง กำหนดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2540 ส่วนโครงการที่สองเป็นอาคาร 12 ชั้น ขนาด 180 เตียง


โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรและทันสมัย อาทิ ศูนย์หัวใจ ซึ่งตรวจรักษาโรคหัวใจด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รวมถึงการผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่กำลังพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับคือ ศูนย์สมอง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางสำคัญที่จะให้บริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์ผู้ชำนาญด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดสงขลา จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างรวมถึงชาวต่างประเทศใกล้เคียงอีกด้วยเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64-Slice CT, เครื่องอัลตราซาวนด์ 3 มิติ , เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI, ระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS, เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ Cathlab รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรับส่งผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงมาทางอากาศ

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ต่างๆ ประจำกว่า 70 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษาประมาณ 100 ท่าน บริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรและทันสมัย และเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด พื้นที่บริการที่ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าโรงแรมชั้นนำแต่ยังคงไว้ซึ่งความอบอุ่น และมั่นใจในความปลอดภัยจากการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการชาวต่างประเทศ ปีละกว่า 1,500 คน จึงให้ความสะดวกสำหรับลูกค้า ชาวต่างชาติ ด้วยล่ามกว่า 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านต่างๆ และเพื่อให้การบริการมีความราบรื่น ตรงตามความคาดหวังของคนต่างชาติ ต่างภาษาและวัฒนธรรม และเพื่อให้บริการที่ดีและการรักษาที่ถูกต้อง

ประวัติความเป็นมา

ในขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการชาวไทย อันเป็นหัวใจหลักของเรา อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเสมอมา นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญ กับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จาก จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีการจัดตั้ง / พัฒนาคลินิก และศูนย์บริการทางการแพทย์หรือบริการเฉพาะโรคขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์และบริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรมากที่สุดในภาคใต้

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy