ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์ ค้นหาแพทย์และนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์และ
นัดหมายแพทย์

กลับไปหน้าที่แล้ว

ค้นหาแพทย์

พญ. สุขุมาล นิลมานัต

พญ. สุขุมาล นิลมานัต

แผนก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติทางการศึกษา

:

:

:

Rehabilitation

เวชศาสตร์ฟื้นฟู - ฝังเข็ม

2544 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม / กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2539 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ลำดับที่1)
2533 แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

:

2546 - ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟิ้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2539 - 2546 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการนัดหมายแพทย์
ค้นหาแพทย์ :*

ชื่อ-นามสกุล:*
(ตามที่ปรากฏบน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*

วันเกิด:*

เพศ:*

เบอร์โทรศัพท์:*

อีเมล์:*

วันขอเวลานัด:*

เวลา:*

กรุณาอธิบายปัญหา ทางด้านสุขภาพของท่าน:*

กรุณากรอกรหัส:*

 

คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.