รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาล 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งรวมตัวกันของ 4 กลุ่มโรงพยาบาล ก่อเกิดเป็นเครือข่ายทางการแพทย์ชั่นเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยตลอดไปจนประเทศกัมพูชา บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการยังรวมถึง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ ศูนย์วิเคราะห์โลหิตที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดของไทยและอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ผู้ผลิตยา และบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอวิสเซส จำกัด บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมสนับสนุนการให้บริการของทุกโรงพยาบาลในเครือ 
 

รางวัล Excellent Award (รองชนะเลิศ) ของรางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards 2018 ในหมวด Community Involvement

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ได้รับรางวัล Excellent Award (รองชนะเลิศ) ของรางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards 2018 ในหมวด Community Involvement ด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจร่วมกับภาครัฐ ด้วยการดำเนินการยาวนานกว่า 7 ปี หัวใจกว่า 8,770 ด้วยที่เราได้ดูแล เรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยด้วยมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหัวใจในระดับสากล

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาบูรณาการในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และพนักงาน ให้มีสุขภาพที่ดี จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA-HPH เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ในการนำเสนอผลงาน 

Best Practice ในการประชุม National Forum on Quality Improvement 

and Hospital Accreditation (Southern – Region) 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมทั้งทีมผู้ดูแลรักษาที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการตรวจรักษาที่ทันสมัย    โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่พบบ่อย และมีอัตราการเสียชีวิตสูง   หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที 

ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้พัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ในการนำเสนอผลงาน Best Practice ในการประชุม National Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation (Southern – Region) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ห้องอาหารโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้รับการรับรองฮาลาลในการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม

"ฮาลาล" เป็น เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ได้รับความคุ้มครอง และมีหลักประกันในการอุปโภค บริโภค ตามศาสนบัญญัติ ครอบคลุมทั้งหลักโภชนาการ (Nutrition) หลักสุขาภิบาล (Sanitation) และความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ห้องอาหาร

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้ความสำคัญกับการบริการด้านอาหารแก่ผู้ป่วย และลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) จึงพัฒนาการบริการของห้องอาหารอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรอง "ฮาลาล" จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คว้ารางวัลสุขาน่าใช้ในระดับดีเยี่ยม (ห้าดาว) ของจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของสถานที่    และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล   เพื่อให้ผู้ป่วยและลูกค้ามีความปลอดภัย  และได้รับความสะดวกสบาย     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ห้องส้วมสาธารณะ ซึ่งแต่ละวันมีผู้ป่วย และลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก โรงพยาบาลได้ปรับปรุงทั้งด้านสถานที่ และกระบวนการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล "สุขาน่าใช้ในระดับดีเยี่ยม (ห้าดาว)"จากโครงการประกวด   “สุดยอดส้วมแห่งปี”    โดยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับส้วมสาธารณะของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน และมีสุขอนามัยที่ดีมากยิ่งขึ้น

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รางวัลห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ

ตามมาตรฐานตรวจคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2545 เป็นต้นมา และได้ทำการสุ่มเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ก่อนการครบวาระ 2 ปี ในการขอต่ออายุครั้งต่อ ๆ มา

 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (HA - HPH) ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รางวัลห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ

เป็นมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ และกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สาขาต่าง ๆ เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก  คลังเลือด  จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา พิษวิทยา อณูพันธุศาสตร์ และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจจากตัวอย่างมนุษย์

โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ให้การรับรองเมื่อ วันที่ 21  มีนาคม  2548 ที่ผ่านมาและมีพิธีรับมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 49 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกปฏิบัติการพยาธิ (คุณศุภชัย โปจุ้ย) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว

 

 

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy