สาระสุขภาพ

04May
2016

ออทิสติก สเปคตรัม (Autism Spectrum Disorder)

ออทิสติก สเปคตรัม หรือกลุ่มอาการออทิซึมเป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทโดยอาการแสดงของโรคมีความบกพร่องใน 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย

ออทิสติก สเปคตรัม คืออะไร

       ออทิสติก สเปคตรัม หรือกลุ่มอาการออทิซึมเป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทโดยอาการแสดงของโรคมีความบกพร่องใน 3 ด้านซึ่งประกอบด้วย
1. ทักษะทางสังคม เป็นความบกพร่องหลัก ได้แก่ ไม่สบตาหรือสบตาน้อย  มีความบกพร่องในการใช้ภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ขาดความสนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ชอบเล่นรวมกลุ่ม มักแยกตัวอยู่คนเดียว เล่นตามจินตนาการไม่เป็น เป็นต้น
2. ทักษะทางภาษา มักมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน มีความเข้าใจทางภาษาที่บกพร่อง รวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่นก็บกพร่องด้วยเช่นกัน ทำให้มีการใช้ภาษาในลักษณะที่แปลกๆ เช่น ใช้ภาษาที่ผู้อื่นไม่เข้าใจความหมาย หรือพูดเป็นภาษาการ์ตูน
3. ความผิดปกติของพฤติกรรม  มีพฤติกรรมซ้ำๆ  เช่น โยกตัว กระโดด สะบัดมือ เป็นต้น รวมทั้งไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ไม่ยืดหยุ่น เช่น ทานอาหารเดิมๆ ซ้ำๆ ใส่เสื้อผ้าตัวเดิม ใช้เส้นทางในการเดินทางเดิมๆ และมีความสนใจเฉพาะเรื่องบางเรื่อง ซึ่งหมกมุ่นมากกว่าปกติ

สาเหตุของโรค

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน แต่มีหลักฐาน สนับสนุนว่าอาจจะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง มากกว่ารูปแบบการเลี้ยงดู  แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้

       การบำบัดรักษาออทิสติก สเปคตรัม นั้นควรพาเด็กมาพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและวางแผนในการรักษาซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลาก หลายสาขา ในการร่วมกันดูแลและให้ความช่วยเหลือทั้งแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น โดยการรักษานั้นจะใช้การปรับพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการในด้านที่เด็กมีความล่าช้า รวมถึงฝึกพูดและฝึกทักษะทางสังคม และอาจมีการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาของแพทย์


Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • จัดการความเครียด ก่อนเป็นโรคซึมเศร้า

  • แอลดี (ความบกพร่องทางการเรียนรู้)

  • โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการ (Early Intervention Program)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy