บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู รวมถึงการวางแผนการป้องกันโรค และดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยโรคทางสมองและระบบประสาทมีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน

บริการต่างๆ
ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ประกอบด้วย คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกความจำ และคลินิกให้การรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทอื่นๆ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชา ลมชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง การเคลื่อนไหวผิดปกติ และ ผู้ที่มีปัญหาการนอน เป็นต้น

ในส่วนของคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยอายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ผ่าตัดสมอง แพทย์กายภาพบำบัด พยาบาลชำนาญการ และทีมสหสาขาวิชา โดยจะทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและร่วมวางแผนการรักษาทั้งขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลและจำหน่ายกลับบ้าน

สำหรับคลินิกความจำ ให้บริการเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำ การรับรู้และความผิดปกติด้านพฤติกรรม โดยจะทำร่วมกับประเมินระดับความจำโดยนักจิตวิทยา ตรวจเลือด ตรวจสแกนสมองหรือคลื่นไฟฟ้าสมองแล้วแต่กรณี

การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา
ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบด้วยแพทย์กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งทำหน้าที่ติดตามผลและแนะนำวิธีจัดการกับอาการต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนลำบาก กล้ามเนื้อเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยศูนย์สมองและระบบประสาทและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะประสานงานกันเพื่อคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังเดิม

นอกจากนี้ยังมีนักโภชนาการที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารในกรณีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพของศูนย์สมองและระบบประสาทให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางสมองและระบบประสาทให้กับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพและทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย
 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy