บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย พร้อมประสบการณ์การดูแล ส่งต่อ ผู้ป่วยจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ โดยใช้การขนส่งผู้ป่วย E-vac ซึ่งมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง 


 
อาชีวอนามัย (Occupational Health)
มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 

1. ส่งเสริมและป้องกัน 
- การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) 
ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk through Survey) เพื่อค้นหาอันตรายหรือสิ่งคุกคามสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ Risk management และออกแบบการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากงาน 

- การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) 
การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ประกอบด้วย
1.     การตรวจสุขภาพคนเรือ
บริการตรวจสุขภาพคนเรือ

              

            
 

        

    Seafarer    
    Seafarer Malaysia

2. การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination)
3. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-placement examination)
4. การตรวจสุขภาพตามระยะหรือการตรวจสุขภาพประจำปี (Periodic or Annually health examination)
5. การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination)
6. การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
7. การตรวจสุขภาพก่อนเกษียณ (Retirement examination)
สรุปรายงานผลของบริษัทและผลสุขภาพของบุคลากรในบริษัทในภาพรวมเพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นข้อมูล ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

- การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

- มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness)
- จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพ
- มีแผนรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินโดยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญ

2. รักษา 
วินิจฉัยโรค และรักษาโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

3.ฟื้นฟู
- การประเมินการสูญเสีย
- การประเมินความพร้อมให้พนักงานก่อนกลับเข้าไปทำงาน ในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ( Return to work examination)
บริการต่างๆ
งานตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจประจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
การตรวจไปต่างประเทศ
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (Seafarer) และออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับทำงานกับบริษัท ปตท.สผ. โดยแพทย์แต่งตั้งของ ปตท.สผ. (PTTEP Approved Doctor ; PAD)
ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับทำงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน Oil and Gas United Kingdom (OGUK)
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
ประเมินความเหมาะสมของสุขภาพและงานที่ทำ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง
จัดโปรแกรมและให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจทำงานลงที่อับอากาศ ตรวจ OFF SHORE
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป ตรวจขอใบรับรองแพทย์ใบขับขี่
ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด
ตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
รับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงาน
ให้บริการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจไปต่างประเทศ

        
การตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ 
ตรวจสุขภาพรายบุคคล
ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพเพื่อใบอนุญาตของสมาคมผู้สอนดำน้ำอาชีพ (Professional Association of diving Instructors ;PADI)
ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)
ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination) 
ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (exit examination)
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างประเทศ (อ้างอิงตามเอกสารของกรมจัดหางาน )
•  ตรวจสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ (อ้างอิงตามเอกสารของสถาบันการศึกษานั้นๆ)
•  ตรวจสุขภาพเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
การให้บริการรูปแบบอื่นๆ 
การเดินสำรวจเพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ (Walk through Survey Services)
ให้ความรู้และจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานกับบริษัทคู่สัญญา 
อบรมภาคปฏิบัติทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับพนักงานบริษัทคู่สัญญาด้านการกู้ชีพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือขอความช่วยเหลือ (BLS)
วิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท (Corporate Health Report)

Click เพื่อดูรายนามแพทย์และนัดหมายแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

เรื่องไข่ๆ ที่ควรรู้

หมอถูกถามคำถามนี้อยู่บ่อยๆจากคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพ คนไข้มักจะบอกว่ากลัวมาก เดี๋ยวนี้ไม่กล้ากินไข่แล้ว เพราะกลัวคลอเรสเตอรอลจะสูง

สารอนุมูลอิสระ คือ ??

สารอนุมูลอิสระ ก่อโรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันสูง

Body Scan ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

Body Scan ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เป็นวิธีการใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเป็นการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition) จากการส่งผ่านไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำๆเข้าไปในร่างกาย แล้ววัดผลจากความต้านทานไฟฟ้าของเนื้อเยื่อต่างๆที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ 07.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์ 07.00 น. -16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy