วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน

ผสมผสานความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การบริการ
เทคโนโลยี และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ ที่ผสานการดูแลใส่ใจ และนวัตกรรมสุขภาพ 
ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์สากล

 
 

พันธกิจ

1. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ 
2. มุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล พัฒนาการรักษาให้เกิดความปลอดภัย  ความพึงพอใจสูงสุด เพื่อผลลัพธ์การรักษาและประสบการณ์ที่ดีของผู้รับบริการ 
3.  สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy