วิสัยทัศน์และพันธกิจเป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน


Smart Solutions for Your Healthcare.

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ ที่ผสานการดูแลใส่ใจ
และนวัตกรรมสุขภาพ
ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ชั้นสูง
 

The leading hospital that combines caring and
innovative tertiary healthcare with superior
medical standard. 

พันธกิจ

  • Smart Staff
  • Smart Process & Service
  • Smart Referral system
  • Smart Collaboration
  • Smart Safety
  • Smart Innovation
  • Smart Environment
  • Smart Technology
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.