ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (update 14/03/2562)


โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้


ลำดับ
         
ตำแหน่ง          
                                                                                                                                            
จำนวน    
       
 1.          


พยาบาล ประจำแผนกหอผู้ป่วยใน เด็ก
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี


 3 อัตรา


 
 2.

พยาบาล ประจำแผนกหอผู้ป่วยหนัก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

 1 อัตรา

 3.

พยาบาล ประจำแผนกหอผู้ป่วยใน (Ward 9 ศัลยกรรม)
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง

- วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 
 1 อัตรา

 4.

 
ผู้ช่วยผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมและกระดูก
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  ปี

 1 อัตรา

 5.
นักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

 2 อัตรา
 6.
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 2 อัตรา
 7.


เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีและการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 1 อัตรา


 8.

เจ้าหน้าที่การตลาดภายในประเทศ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 1 อัตรา

 9.


Social media Admin
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา MIS, IS, ออกแบบโปรแกรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop, FB Live
- มีประสบการณ์ทางดเาน Creative Content, Online App อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


 1 อัตรา


หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 
และระเบียบการสมัครงาน  มีดังนี้

-         รูปถ่ายขนาด  นิ้ว  หรือ  นิ้ว  จำนวน  รูป

-         สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-         เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

-         สำเนาวุฒิการศึกษา

-         สำเนาใบประกอบโรคศิลปวิชาชีพ  (เฉพาะตำแหน่งงานด้านวิชาชีพ)

-         หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

-         แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th
** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง

Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.