ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากร (Update 23/11/2022)

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้


ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน   

 1.
พยาบาล ประจำแผนกอภิบาลผู้ป่วยหนัก 
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1 ปี

1 อัตรา
 2.
พยาบาล ประจำแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2  ปี

2 อัตรา
 3.
พยาบาล ประจำแผนกศูนย์โรคเฉพาะทาง
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3  ปี

1 อัตรา
 4.
พยาบาล ประจำแผนกหู คอ จมูก
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3  ปี

2 อัตรา
 5.
พยาบาล ประจำแผนกส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3  ปี

1 อัตรา
6.
Neurology Nurse Case Manager
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-       มีประสบการณ์การทำงาน 3  ปีขึ้นไป ที่เคยดูปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติอื่น ๆ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองและระบบประสาท
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี 
- มีความอดทนสูง
- สามารถอ่านและพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

1 อัตรา
 7.
ผู้ตรวจการ (Supervisor)
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       
มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี 

1 อัตรา
 8.
เภสัชกร
คุณสมบัติ
-             ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต

1 อัตรา
9.
นักทัศนมาตร
คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

1 อัตรา
10.

เจ้าหน้าที่ตกแต่งสวน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการดูแลสวนหรือจัดภูมิทัศน์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

 11.

ผู้ช่วยเภสัชกร
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลประมาณ 4-6 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

12.เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานบริการลูกค้าในโรงพยาบาลหรือ Call center อย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


1 อัตรา13.
เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- บุคลิกและการแต่งกายดี มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความละเอียด รอบคอบ
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
-       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่านเขียน ได้ดี
-       ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี ทันสมัย


1 อัตรา
14.เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (งาน Competency)
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล,การจัดการทั่วไป,สังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรม
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ


1 อัตรา 
 ** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง


Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th


© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy