ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (update 13/12/2561)


โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้


ลำดับ
         
ตำแหน่ง          
                                                                                                                                            
จำนวน    
       
 1.          


พยาบาล ประจำแผนกหอผู้ป่วยใน เด็ก
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี


 1  อัตรา


 
 2.

เภสัชกร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัญฑิต


 1 อัตรา

 3.

นักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

 
 3 อัตรา

 4.

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 


 
 2 อัตรา

 5.

 
ช่างซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า 
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  ปี

 1 อัตรา

 6.

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
- บุคลิกภาพดี


 1 อัตรา

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 
และระเบียบการสมัครงาน  มีดังนี้

-         รูปถ่ายขนาด  นิ้ว  หรือ  นิ้ว  จำนวน  รูป

-         สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-         เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

-         สำเนาวุฒิการศึกษา

-         สำเนาใบประกอบโรคศิลปวิชาชีพ  (เฉพาะตำแหน่งงานด้านวิชาชีพ)

-         หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

-         แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th
** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง

Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.