ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากร

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้


ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน   

 1.
พยาบาล  ประจำแผนกหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-       หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 อัตรา
 2.
พยาบาล  ประจำแผนกตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath lab)
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 3  ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา
 3.
ผู้ช่วยพยาบาล  แผนกหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  1  ปี
-       หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 อัตรา
 4.
ผู้ช่วยพยาบาล  แผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  1  ปี
-      มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา
 5.


Data  Analyst
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา Technology information 
-       มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการทำ Hospital Information  อย่างน้อย 1 ปี
-       สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ลักษณะงาน
-       นำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจองค์กรเชิงลึก
-       นำเสนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Visualization
-       พัฒนาโมเดลหรือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
 

1 อัตรา


 6.

เจ้าหน้าที่บริการยานยนต์
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-       มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านบริการ
-       
มีความรู้ด้านไฟฟ้ารถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์
-       หากมีประสบการณ์ในการขับรถใหญ่ ,รถ Bus , รถ Ambulance , รถตู้และรถ Mobile x-rayจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-       หากผ่านการอบรม EMR/EMT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2 อัตรา

 7.


เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชีและการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-       มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขของบริษัทประกัน , การ Fax Claim , การประเมินสิทธิ์ประกันตามกรมธรรม์ของผู้รับบริการ
-       
มีทักษะในการบริการให้ข้อมูลและติดตามเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ
-       มีทักษะในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
-       มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
-       สามารถทำงานเป็นกะได้


2 อัตรา


 
 


** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง


Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th


© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.