Online Appointment +667427 2800 or 1719
 

Knowledge

25Jun
2016

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ต่างจากการตรวจ X-ray หรือการตรวจ CT scan และการตรวจ MRI คือ เครื่องมือดังกล่าวเป็นการตรวจทางกายภาพ แต่การตรวจ EEG เป็นการบันทึกประจุไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ ของสมองผ่านออกมาถึงกะโหลกศีรษะมายังเครื่องมือตรวจ EEG ในลักษณะรูปคลื่น, ความถี่, และความสูงต่ำของคลื่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด สามารถจะทำได้แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ต่างจากการตรวจ X-ray หรือการตรวจ CT scan และการตรวจ MRI คือ เครื่องมือดังกล่าวเป็นการตรวจทางกายภาพ แต่การตรวจ EEG เป็นการบันทึกประจุไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ ของสมองผ่านออกมาถึงกะโหลกศีรษะมายังเครื่องมือตรวจ EEG ในลักษณะรูปคลื่น, ความถี่, และความสูงต่ำของคลื่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด สามารถจะทำได้แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาตรวจประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง แต่ในเด็กเล็กจะใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง 
คลื่นไฟฟ้าสมองจะใช้วินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก ประเมินปัญหาเรื่องความรู้สึกตื่นตัวผิดปกติ มีอาการสับสน ปัญหาเรื่องการนอนหลับ โรคสมองเสื่อมหรือโรคใดๆ ก็ตามที่ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังใช้วินิจฉัยภาวะสมองตายได้
ข้อบ่งชี้ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
ช่วยแยกชนิดของโรคลมชัก
ช่วยในการสืบค้นและรักษาอาการปวดศีรษะ (Headache) เวียนศีรษะ (Vertigo)
เป็นเครื่องมือวินิจฉัยอาการหมดสติ (Coma)
เป็นเครื่องมือวินิจฉัยภาวะสมองตาย (Brain Death)
เป็นเครื่องมือวินิจฉัย Brain Tumor
ช่วยบอกตำแหน่งจุดกำเนิดการชัก (Seizure focus) 
การปฏิบัติตัวก่อน-หลังการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
คืนก่อนที่จะมาตรวจ ผู้รับการตรวจควรนอนดึกและตื่นเร็วกว่าปกติ โดยนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ห้ามมิให้หลับขณะเดินทางเพื่อให้มาหลับ ขณะตรวจ
สระผมให้สะอาดโดยสระผมล่วงหน้า 1 วัน และไม่ใส่ครีมหรือน้ำมันหรือเจลต่างๆ
ควรมาก่อนเวลานัดเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวก่อนการตรวจ กรณีที่เป็นเด็กเล็กๆ จะต้องทำให้หลับก่อนตรวจ ควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที เนื่องจากต้องรับประทานยานอนหลับ
 

Share With your friends

knowledge interesting

  • สายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract)

  • การตรวจระดับความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive testing)

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.