สาระสุขภาพ

07Nov
2016

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจ โดยใส่สายพลาสติกพิเศษสวนจากหลอดเลือดแดงใหญ่ เข้าในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือเข้าในห้องหัวใจ เพื่อฉีดสีดูลักษณะความผิดปกติหลอดเลือด

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจ โดยใส่สายพลาสติกพิเศษสวนจากหลอดเลือดแดงใหญ่ เข้าในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือเข้าในห้องหัวใจ เพื่อฉีดสีดูลักษณะความผิดปกติหลอดเลือดแพคเกจการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ  ประกอบด้วย ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ค่าห้องเดี่ยว+อาหาร+การพยาบาล)
    ค่าตรวจวินิจฉัย ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
    ตรวจการทำงานของไต (Cr) ตรวจสาร Potassium (K) เอกซเรย์ปอด
    และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ( EKG) เท่านั้น
    ค่าอุปกรณ์+เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจเท่านั้นไม่รวมรายการ

    ยาที่ใช้ในหอผู้ป่วยทั้งและยากลับบ้าน
    ค่าห้อง ICU หรือห้องพัก VIP
    ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังทำ
    ค่าห้องพักนอนมากกว่า 1 คืน คิดค่าห้องปกติ


การขยายหลอดเลือดหัวใจ

เป็นการรักษาหลอดเลือดหัวใจโดยนำอุปกรณ์ที่มีบอลลูนตรงปลายสายเข้าไปถ่างขยายหลอดเลือดที่มีการตีบตัน และใส่ขดลวดค้ำยันไว้เพื่อป้องกันการตีบซ้ำ

แพคเกจการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ประกอบด้วย

    ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ค่าห้องเดี่ยว+อาหาร+การพยาบาล)
    ค่าห้อง ICU เหมาจ่าย 1 คืน
    ค่าตรวจวินิจฉัย ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ตรวจการทำงานของไต (Cr) ตรวจสาร Potassium เอกซเรย์ปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ( EKG) เท่านั้น
    ค่าอุปกรณ์+เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจเท่านั้น

ไม่รวมรายการ

    ยาที่ใช้ในหอผู้ป่วยทั้งและยากลับบ้าน
    ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังทำ
    ค่าห้องพัก VIP ค่าห้องพักนอนมากกว่า 1 คืน
    ค่าขดลวดค้ำยัน (Stent)

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • 5 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกลับมาเป็นซ้ำ

  • ผลลัพธ์ในการรักษาโรคหัวใจ

  • สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อตรวจสวนหัวใจ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy