สาระสุขภาพ

12Sep
2017

กิจกรรมวันหัวใจโลก 2017

Share your power ... Fit your heart

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

  • รังสีร่วมรักษา

  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.